.תועדומ חולב םניחב ומסרפ .בכרל הקיסומ תוכרעמ תינקו הריכמ
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
.04-6752003 :סקפל וא

:ךיראת
          : ם  י  ט  ר  פ
     : ה   ע   ד   ו   מ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה