,בכרלו תיבל הינש די הקיסומ תוכרעמ לש הינקו הריכמ
.הרבגה תוכרעמו םישמושמ הניגנ ילכ
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
.04-6752003 :סקפל וא

:ךיראת
          : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://champion-sport.co.il/
מ  םוסרפ
http://www.edwins.co.il
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
21.07.06
0508917103
shacharud@nana.co.il
ריחמב .םינטילקתל רבגמו םילוקמר גוז
!האיצמ
08.09.06
050-7236501
talsandman@gmail.com
תיטסוקא הרטיג הריכמל
סייק ללוכ TAKAMINE EG510SC
IBANEZ TONE רבגמ ןכו
לדפ םע BLASTER TB50R 50W
13.10.06
0528400222
REMO לש יעוצקמ םיפות טס הריכמל
10,12,14,16 -םילדג - master touch
לכ .ןייוצמ בצמב - 14 * 5.5 רנס 22
.remo u.s.a לש תורוע םע עיגמ טסה
..הנוקל ךרע תווש הנתמ .שימג ריחמ
יעבט ץע עבצ
10.11.06
0507763193
בוט בצמב סקינכט םינופיטפ גוז הריכמל
ריחמב רדתסהל רשפא םייניצרל ןולקשאב
01.12.06

0525322863 :םיטרפל
! peace לש םיפות תכרעמ הריכמל
! קיחצמ ריחמב !! םיליחתמל תנייוצמ
-14 רנס 12,13,16,22
 
0546604983
!! ףרוטמ ריחמב סב תורטיג 2 הריכמל
yamaha ח"ש ibanez sr-400 1500
בצמב םהינש . ח"ש rbx-250 700
!!!! ןייוצמ
15.12.06
0507170434
036312459
monsasound@hotmail.com
ןייוצמ חש3500 סב רבגמ הריכמל
100watt Bass amp with תועפוהל
15"speaker. FlexWave preamp
simulates tube-type tone. 8 band
Graphic EQ with limiter for
maximum versatility. Lots of low
end sound for club gigs
12.04.07
0547718432
farber9@walla.com
Roland KF- ילמשח רתנספ הרריכמל
רתנספ לש דחוימב הנימא המיגד :90
600-כ ,םיצורע 16 רסנווקס ,ףנכ
,םיפות לש םיטס 16 ,םיפסונ םילילצ
הסינכ ,םילדפ לש תוסינכ שולש
.דוע דועו ,טקסידל ןנוכ ,ןופורקימל
יטסוקאל רבעמ בקע רכומ
20.07.07
0544500360
lia@netvision.net.il
(1987) דוס• םדא לש םיקסיד תשפחמ
ישפוח• (1988) קוחרל קוחרמ•
םימיה• (1991) םויב םיימעפ• (1989)
תסרג) אצומ ןיא• (1994) דחיב ונחנאש
2002)2 העפוה
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה