םוקמ הקיסומה ץורע
:ילאקיסומ שגפמ
-דיל דימ
תינקו הריכמ
הקיסומ תוכרעמ
ילכ , הינש די
םישמושמ הניגנ
.הרבגה תוכרעמו

-בכרל תוכרעמ
תוכרעמ תינקו הריכמ
.בכרל הקיסומ

.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה

-תוטלקו םיקסיד
הריסמו הינק ,הריכמ
(הקיסומ) םיקסיד לש
.הינש די תוטלקו םישמושמ

-תועדומ חול 
,י'ג יד םישפחמ
הניגנ ילכ ,רמז
תוטלק וא דחוימ
ומסרפ ?תורידנ
.תועדומ חולב םניחב

-ונל ובתכ
"תועדומה חול"ל-העדומ
'וכו "דיל דימ " רודמל -הצלמה
 בותכל ןתינ ןכ ומכ
.תושקבו תולאש
ונילא םכתעדוה חולשמ תעב
,שקובמה רודמה םש תא ונייצ
.ןופלט 'סמו םכמש תא ופיסוהו
םיניינועמ םכניא םא םג)
(םכתעדומב ותוא םסרפנש
.עמתשהל