ונל ובתכ    תועדומ חול   תוטלקו םיקסיד   בכרל תוכרעמ   דיל דימ    ישאר ףד-הקיסומה ץורע