.הינש די תוטלקו םישמושמ (הקיסומ) םיקסיד לש הריסמו הינק ,הריכמ
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
.04-6752003 :סקפל וא
:ךיראת
          : ם  י  ט  ר  פ
   : ה   ע   ד   ו   מ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
05.08.05
052-3826206
yael.coheb2@mailpoalim.co.il
טרס לש לוק ספה תא תורנב תשפחמ
וא "תיבב ומכ שיגרהל" םשב ינארוק
.םויכ םג גיצמ 2004 -ב אצי iron-3
- (הארנכ תירוקמ הקיסומ) ןיחלמה
slvian
13.01.06
050 5734470
rodi111@walla.com
ךרואל -יצרא דה לש קסידה תא שפחמ
תורש םישנ-שיא הב ןיאש הרדשה
09.06.06
052-8708404
danyzack@netvision.net.il
םובלא ,"םירז םישנא" תא תורנב שפחמ
תופידע ,1992-מ יזרא הנדרי לש
רוטילקתל
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה